• Specialna olimpiada

Specialna olimpiada je organizacija, ki združuje osebe z motnjami v duševnem razvoju,  programe, v katere so vključeni, pa tudi njihove družine. Na ta način se razvijajo in ohranjajo psihofizične sposobnosti ter socializacija oseb z motnjami v duševnem razvoju.

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja sledili sloganu specialno-olimpijskega gibanja, ki se glasi: “Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu.”

Učenci bodo predvsem v okviru ur gibanja in športne vzgoje pridobivali in ohranjali svoje psihofizične sposobnosti. Pripravljali se bodo na različne igre in tekmovanja, ki se jih bomo v okviru SOS kasneje udeležili.

Mlajši učenci bodo sodelovali na igrah MATP. V mesecu novembru bodo organizirane državne igre MATP, v spomladanskih mesecih naslednjega leta pa še regijske igre.

Starejši učenci se bodo v novembru udeležili košarkarskega turnirja. Nekaj najstarejših učencev bo sodelovalo v projektu Zdrav življenjski slog, v okviru katerega bodo v mesecu oktobru in novembru enkrat tedensko obiskovali fitnes v lokalnem okolju.

V letošnjem šolskem letu bo organiziran tudi turnir v krpljanju ter regijske igre SOS, ki se jih bodo udeležili starejši učenci. Na podlagi izkušenj lahko trdimo, da bomo s vključenostjo v aktivnosti Specialne olimpiade Slovenije popestrili vsakdan našim učencem, hkrati pa prispevali k razvijanju in ohranjanju njihovih sposobnosti na različnih področjih.

Vodja specialne olimpiade je Tina Medved.

 • Zdrava šola

Naša šola je tudi v šolskem letu 2022/2023 vključena v projekt Slovenske mreže zdravih šol, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Vodilo za letošnje leto je enako lani, torej “Mi vsi za lepši (boljši) jutri”.

Projekt temelji na promociji zdravja in pozitivnih posledicah, ki se kažejo na učenju in vsakodnevnem delovanju otrok in odraslih. Promocijo zdravja v šoli opredeljujemo kot katerokoli dejavnost, s katero izboljšamo in/ali zaščitimo zdravje celotne šolske skupnosti.

Bistveni elementi promocije zdravja bodo zajemali politiko zdravja v šolah, varno in urejeno šolsko  fizično okolje, kakovostno šolsko socialno okolje, razvoj individualnih veščin in akcijskih kompetenc za izboljšanje zdravja in učenja ter sodelovanje z zdravstvenimi službami in ustanovami.

Aktivnosti v okviru projekta Zdrava šola na OŠ Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica:

 • Živim zdravo − ozaveščanje otrok o zdravem življenjskem slogu in obeležitev svetovnih dni povezanih z zdravjem, 3. 12. – svetovni dan invalidov, preprečevanje infekcij; 7. april – svetovni dan zdravja, 8.–15. 5. – teden Rdečega križa; ozaveščanje učencev o humanitarnih načelih in prostovoljstvu.
 • Voda za zdravje.
 • IZOO − individualne zdravstvene obravnave otrok PPVI s korektivnimi vajami izvaja zdravstvena delavka po urniku oz. potrebah po zdravstveni negi.
 • Delavnice Centra za krepitev zdravja Slovenska Bistrica.
 • Spodbujanje učencev k uporabi spletne svetovalnice www.tosemjaz.net in k naročilu na brezplačni e-mesečnik za mlade s temami o zdravju in dobrem počutju.
 • Vključenost šole v Šolsko shemo Evropske unije (oskrba učencev s sadjem, zelenjavo in mlečnimi izdelki, tradicionalni slovenski zajtrk).

Poseben poudarek bomo v tem šolskem letu dali duševnemu zdravju (obvladovanje stresa, izboljšanje komunikacije, čuječnost, mediacija, programi duševnega zdravja, postkovidni izzivi za učence/dijake, učitelje in starše, zdrava prehrana, več gibanja v šoli, med poukom in doma, prosti čas, varnost itd.).

Temeljne vrednote pri načrtovanju aktivnosti bodo enakost, trajnost, vključevanje vsakega posameznika, opolnomočenje za dejavno sodelovanje ter demokracija.

Učence in zaposlene spodbujamo k zdravemu življenjskemu slogu z vsebinami, ki prispevajo k promociji zdravja vsakega posameznika.

Vodja Zdrave šole je Nuša Vogrin.

 • Rastem s knjigo

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt, ki učence spodbuja k branju. V letošnjem šolskem letu bodo vključeni štirje učenci 7. razreda. Obiskali bomo knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Datum obiska bomo določili skupaj z učiteljem slovenščine in koordinatorico iz knjižnice Josipa Vošnjaka. Učenci bodo prejeli tudi knjižno nagrado. V okviru projekta bomo spoznali tudi slovenske avtorje.

Vodja projekta je knjižničarka Andreja Pogorevc.

 • Učne ure  s terapevtskim psom Olijem

V šolskem letu 2022/2023 bomo izvajali učne ure s pomočjo terapevtskega psa Olija in njegove vodnice Jane. Za izvedbo se bomo povezali z OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec in društvom Tačke pomagačke. Terapevtski pes nas bo obiskal predvidoma šestkrat. Sodelovali bodo učenci PPVI 1, PPVI 2, PPVI 4 in PPVI 5 ter učenci od 1. do 5. razreda. Učence bom na prihod psa pripravila v okviru oddelčne skupnosti. Na prvem roditeljskem sestanku smo z vključitvijo psa v pouk seznanili tudi starše, ki so morali podpisati soglasja. Posamezne učne ure bom pripravljala skupaj z razredniki, saj bomo psa vključili v obravnavanje tekoče učne snovi.

Izvajalka učnih ur je Kristina Višaticki.

 • Izmenjava knjižnih kazalk

V okviru projekta se bomo letos vključili samo v mednarodno izmenjavo kazalk – International bookmark exchange project. Za izdelavo kazalk bo knjižničarka pritegnila in spodbujala učence ter se povezala z drugimi učitelji.

Vodja projekta je knjižničarka Andreja Pogorevc.

 • »Menjaj branje in sanje«

Kot pridružena šola bomo sodelovali v nacionalnem Unescovem  projektu »Menjaj branje in sanje«. Projekt poteka kot organizirana izmenjava knjig, opremljenih s posvetili, z mislimi. Osnovni cilj projekta je vzbuditi večje zanimanje za branje in knjigo. Poleg tega nas bo vodila tudi želja po izboljšanju medsebojnega sporazumevanja, razvijanju odgovornosti do sočloveka, medgeneracijskega spoznavanja in učvrstitvi povezovanja med posamezniki, ne nazadnje pa je pomembno tudi spoznanje, da nam knjige podarjajo tudi intimen čas samo zase.

Na šoli bomo izvedli izmenjavo knjig med učenci in zaposlenimi. Učenci in zaposleni bodo od doma prinesli knjigo, ki so jo prebrali in je več ne potrebujejo ter jo podarili drugemu. V zbornici šole bomo uredili kotiček »Ne zavrzi me«, ki bo namenjen izmenjavi knjig med zaposlenimi. K izmenjavi knjig bomo povabili tudi starše in druge zainteresirane posameznike iz svojega okolja. 

Vodja projekta je Bojana Verčkovnik.

 • Teden umetnosti v šoli

Naša šola bo sodelovala pri projektu Teden umetnosti v šoli in vrtcu, ki bo potekal od 23. do 29. maja. Teden umetnosti je organiziran v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvom za kulturo. Učenci bodo v sklopu projekta v tem tednu ustvarjali na razpisano temo, ki jo bomo vsebinsko povezali s priznanimi likovnimi umetniki. Kot likovni material bomo poskušali uporabiti čim več odpadnega materiala, ki ga bomo preoblikovali v  umetniško delo. Svoj projekt bomo predstavili kot razstavo na šoli in v zborniku prispevkov vrtcev in šol.

Vodja projekta je likovnica. 

 • Športni program Zlati sonček

Program Zlati sonček je namenjen otrokom od petega do devetega leta starosti. Namen programa je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost predvsem pa v njih vzpodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. Notranje in zunanje spodbude lahko okrepijo notranjo željo po športnem udejstvovanju. Gibanje je lahko učenje novih spretnosti, način uresničevanja svojih želja, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti ter ohranjanje zdravja. Športni program Zlati sonček ponuja možnost za uresničevanje vsega tega, saj vključuje športne vsebine, ki jih lahko izvajamo v vseh letnih časih. Program nima značilnosti tekmovanja, cilj ni osvajanje medalj, ampak sta v ospredju igra in izpeljava dejavnosti, ki trajajo daljše časovno obdobje. Pomembno je sodelovanje v programu, zato je program zasnovan tako, da je izvedljiv tudi za otroke s posebnimi potrebami. Naši učenci se bodo v okviru športa in gibalno športne vzgoje preizkusili v pohodništvu, plavanju, drsanju, smučanju, rolanju in v spretnostnih nalogah z žogo. Za uspešno opravljene naloge bodo ob koncu šolskega leta prejeli diplome ali medalje.

Vodji programa sta Anja Primožič in Lina Mlakar.

 • Športni program Krpan

Na naši šoli poteka Športni program Krpan, ki je del nacionalnega programa športa. Udeležili se ga bodo učenci drugega triletja ter starejše skupine učencev posebnega programa. Športni program je namreč prilagojen tudi za učence s posebnimi potrebami.

Program omogoča, da učencem obogatimo ure športa in gibalno športne vzgoje z raznovrstnimi športnimi vsebinami, ki jih lahko izvajamo v vseh letnih časih. Cilj ni tekmovanje, temveč igra in sodelovanje. Poskrbeli bomo, da bodo ure športa in gibalno športne vzgoje igrive, prijetne in prilagojene vsakemu otroku glede na njegove posebnosti in zmožnosti. Manj uspešne otroke je treba še dodatno spodbujati, jim posvetiti več pozornosti in jim prilagoditi gibalne naloge. Učenci se bodo lahko preizkusili v pohodništvu, plavanju, rolanju, spretnostnih igrah z žogo … Za uspešno opravljene naloge bodo ob koncu šolskega leta prejeli diplome ali medalje. Učenci morajo spoznati, da je z voljo in pomočjo mogoče marsikaj doseči, medalje in diplome pa jim bodo spodbuda za njihov napredek.

Vodji programa sta Anja Primožič in Lina Mlakar.

 • Mednarodni festival S-faktor

Šola se bo udeležila mednarodnega festivala S-factor, ki je namenjen predstavitvi otrok s posebnimi potrebami in njihovemu povezovanju z okoljem. Mentorji bodo skupaj z učenci ustvarili kratek glasbeni video na temo Prijatelj. Ustvarjanje bo vsebovalo glasbeno udejstvovanje otrok, njihovo nastopanje pred kamero ter izdelavo rekvizitov ali scene glede na zastavljen scenarij videa. V duhu povezovanja z okoljem bodo k nastajanju videa povabljeni tudi učenci drugih bistriških izobraževalnih ustanov in/ali pa lokalna glasbena skupina.

Mentorji učencem bodo Eva Svenšek, Andreja Pogorevc, Metka Šmon, Renato De Corti in Kim Mastnak.

 • Teden pisanja z roko

V letošnjem šolskem letu bo 8. teden pisanja z roko potekal med 23. in 27. januarjem 2023, v okviru katerega splošno ter strokovno javnost opozarjajo na številne dobrobiti pisanja z roko v primerjavi s tipkanjem na tipkovnico. Projekt se izvaja pod okriljem društva Radi pišemo z roko. Osnovni namen projekta je ozaveščanje širše javnosti o pomenu pisanja z roko, ki je izvirna človekova aktivnost. Pisanje z roko je namreč veščina, ki ji v dobi digitalizacije vseh ravni javnega in zasebnega življenja zagotovo posvečamo premalo pozornosti. S tem prispevamo k ohranjanju finih motoričnih spretnosti. V tem tednu bomo z učenci načrtno pisali z roko in razmišljali o pomenu pisanja na roko.

V projektu sodeluje Barbara Hojs.

 • Bralni projekt Naša mala knjižnica

Projekt je namenjen spodbujanju branja in dvigovanju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. V sklopu projekta bomo prebrali šest slikanic iz Slovenije, Koreje, Finske, Estonije in Makedonije. Knjige so kakovostne in vabijo k razmisleku o sreči, svobodi, prijateljstvu, čustvih, vojni, domišljiji … Namen projekta je prebuditi zanimanje za branje, poslušanje brane besede in razvijati izražanje, pomnjenje in sklepanje. V sklopu projekta bomo z učenci reševali Ustvarjalnike, ki jih pripravi založba Sodobnost. V projektu bodo sodelovali učenci 1., 3., 4., 5., 6. in 7. razreda ter učenci PPVI 2.

Vodja projekta je Aleksandra Bolčević.

(Skupno 124 obiskov, današnjih obiskov 1)