• Specialna olimpiada

Učencem posebnega programa vzgoje in izobraževanja bomo popestrili športne dejavnosti z udeležbo na igrah in tekmovanjih v okviru Specialne olimpiade Slovenije. Na ta način bodo učenci razvijali in ohranjali svoje psihofizične sposobnosti.

Vodja specialne olimpiade je Tina Medved.

 • Novoletni bazar

Ena izmed oblik sodelovanja z lokalno skupnostjo je Novoletni bazar na eni izmed večinskih OŠ, kjer se otroci neobremenjeno družijo, navezujejo stike s sovrstniki in s ponosom predstavijo  svoje izdelke. Vse to kaže, da smo odprti do lokalne skupnosti in obratno. Poseben pomen se vidi v socializaciji, saj otroci samostojno nastopajo v javnosti in ponujajo izdelke. Bazar poteka kot dobrodelna prireditev in predstavitev ustvarjanja domače šole, naše šole, VDC-ja in drugih društev. Na bazarju otroci s ponosom predstavijo svoje izdelke in tako promovirajo našo šolo. Najpomembnejše je sprejemanje in navezovanje stikov naših otrok z otroki večinskih osnovnih šol.

Bazar poteka v decembrskem času in na njem otroci Doma širši javnosti ponudijo svoje izdelke, ki so jih naredili v organiziranem prostem času. Prepoznavnost šole in sprejetje otrok v lokalno skupnost sta cilja, katera se ne moreta meriti z nobenimi parametri. Sredstva od prodaje in prostovoljne prispevke bomo namenili za različne načrtovane aktivnosti povezane z vzgojno-izobraževalnim procesom.

Bazarja se bomo udeležili ob ugodni epidemiološki sliki in sprostitvi zdravstvenih ukrepov zaradi COVID-19.

Vodja bazarja je Renato De Corti.

 • Zdrava šola

Naša šola je tudi v šolskem letu 2021/2022 vključena v projekt Slovenske mreže zdravih šol, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Vodilo za letošnje leto je “Mi vsi za lepši (boljši) jutri”.

Projekt temelji na promociji zdravja in pozitivnih posledicah, ki se kažejo na učenju in vsakodnevnem delovanju otrok in odraslih. Promocijo zdravja v šoli opredeljujemo kot katerokoli dejavnost, s katero izboljšamo in/ali zaščitimo zdravje celotne šolske skupnosti.

Bistveni elementi promocije zdravja bodo zajemali politiko zdravja v šolah, varno in urejeno šolsko  fizično okolje, kakovostno šolsko socialno okolje, razvoj individualnih veščin in akcijskih kompetenc za izboljšanje zdravja in učenja ter sodelovanje z zdravstvenimi službami in ustanovami.

Aktivnosti v okviru projekta Zdrava šola na OŠ Minke Namestnik – Sonje:

 • Živim zdravo − ozaveščanje otrok o zdravem življenjskem slogu in obeležitev svetovnih dni povezanih z zdravjem, 3. 12. – svetovni dan invalidov, preprečevanje infekcij; 7. april – svetovni dan zdravja, 8.–15. 5. ­– teden Rdečega križa; ozaveščanje učencev o humanitarnih načelih in prostovoljstvu.
 • Voda za zdravje.
 • Naravoslovni dan (april 2022) z naslovom Naša šola − Zdrava šola, ozaveščanje učencev o zdravem življenjskem slogu in aktivnostih naše Zdrave šole. Povezali se bomo s Centrom za krepitev zdravja iz ZD Slovenska Bistrica.
 • Dan invalidov − ozaveščanje otrok PPVI o invalidnosti preko zgodbe.
 • IZOO − individualne zdravstvene obravnave otrok PPVI s korektivnimi vajami izvaja zdravstvena delavka po urniku oz. potrebah po zdravstveni negi.

Poseben poudarek bomo dali ukrepom za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni (covid-19), kar vključuje upoštevanje higienskih ukrepov, nošenje zaščitnih mask, dezinfekcija rok, socialna razdalja, prezračevanje prostorov …

Prav tako se bomo posvetili varni rabi spleta in računalnika, saj je to v zadnjem času, ko veliko dejavnosti poteka preko spleta, zelo aktualna in pomembna tema za otroke in mladostnike. Neustrezna raba se negativno odraža na več področjih: telesnem, socialnem, učnem področju itd.

Temeljne vrednote pri načrtovanju aktivnosti bodo enakost, trajnost, vključevanje vsakega posameznika, opolnomočenje za dejavno sodelovanje ter demokracija.

Šolski tim Zdrave šole se bo sestal dvakrat letno, ko bo načrtoval in evalviral projektne cilje. Učence in zaposlene spodbujamo k zdravemu življenjskemu slogu z vsebinami, ki prispevajo k promociji zdravja vsakega posameznika.

Vodja Zdrave šole je Nuša Vogrin.

 • Rastem s knjigo

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt, ki učence spodbuja k branju. S projektom želimo prav tako spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic. V okviru projekta bomo z učenci 7. razreda obiskali knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Datum obiska bomo določili skupaj z učiteljem slovenščine in koordinatorico iz knjižnice Josipa Vošnjaka. Učenci bodo prejeli tudi knjižno nagrado.

Vodja projekta je knjižničarka Andreja Pogorevc.

 • Učne ure  s terapevtskim psom Olijem

V šolskem letu 2021/2022 bomo ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 izvajali učne ure s pomočjo terapevtskega psa Olija in njegove vodnice Jane. Za izvedbo se bomo povezali z OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec in društvom Tačke pomagačke. Terapevtski pes nas bo obiskal predvidoma šestkrat. Sodelovali bodo učenci PPVI 1 in PPVI 2 ter učenci od 1. do 4. razreda. Učence bom na prihod psa pripravila. Na roditeljskem sestanku smo z vključitvijo psa v pouk seznanili tudi starše, ki so morali podpisati soglasja. Posamezne učne ure bom pripravljala skupaj z razredniki, saj bomo psa vključili v obravnavanje tekoče učne snovi.

Izvajalka učnih ur je Kristina Višaticki.

 1. Izmenjava knjižnih kazalk

Že 4. leto se bomo vključili v nacionalni projekt izmenjave knjižnih kazalk. V okviru V. nacionalne izmenjave knjižnih kazalk bomo na nacionalni ravni izmenjali kazalke s partnersko šolo, ki nam jo bo dodelil koordinator projekta. Prav tako se bomo vključili tudi v mednarodni projekt izmenjave kazalk – International bookmark exchange project. Pri izdelovanju knjižnih kazalk se bo knjižničarka povezala z drugimi učitelji.

Vodja projekta je knjižničarka Andreja Pogorevc.

 • »Menjaj branje in sanje«

Kot pridružena šola bomo sodelovali v nacionalnem Unescovem projektu »Menjaj branje in sanje«. Projekt poteka kot organizirana izmenjava knjig, opremljenih s posvetili, z mislimi. Osnovni cilj projekta je vzbuditi večje zanimanje za branje in knjigo. Poleg tega nas bo vodila tudi želja po izboljšanju medsebojnega sporazumevanja, razvijanju odgovornosti do sočloveka, medgeneracijskega spoznavanja in učvrstitvi povezovanja med posamezniki, ne nazadnje pa je pomembno tudi spoznanje, da nam knjige podarjajo tudi intimen čas samo zase.

Na šoli bomo izvedli izmenjavo knjig med učenci in zaposlenimi. Učenci in zaposleni bodo od doma prinesli knjigo, ki so jo prebrali in je več ne potrebujejo ter jo podarili drugemu učencu. K izmenjavi knjig bomo povabili tudi starše in druge zainteresirane posameznike iz svojega okolja. 

Vodja projekta je Nina Hedžet.

 • Teden umetnosti v šoli

V okviru Unescovega svetovnega tedna umetnosti se konec meseca maja v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah odvijajo številni dogodki, povezani z različnimi umetniškimi zvrstmi. Med 23. in 29. majem 2022 bo potekal že tretji Teden umetnosti, na naši šoli drugič. Projekt spodbuja kreativnost skozi celoten predšolski in šolski proces ter ozavešča pomen in vlogo umetnosti v izobraževanju. Na naši šoli ga bomo obeležili z različnimi oblikami: od razstave izdelkov učencev, do izvajanja kulturnih in naravoslovnih dejavnosti v okviru 60-letnice šole. Svoj projekt bomo predstavili v zborniku prispevkov vrtcev in šol. Nosilec projekta je ZRSŠ v sodelovanju z UNESCOM.

Vodja projekta je Brigita Marčič. 

 • Športni program Zlati sonček

Gibalna oziroma športna dejavnost ima pomembno vlogo pri razvoju otrok s posebnimi potrebami.  Športni program Zlati sonček po idejni in vsebinski zasnovi poudarja dva najpomembnejša vidika športa: gibalna oziroma športna vzgoja in športno razvedrilo ter že v zgodnjem obdobju otroke  usmerja k zdravemu načinu življenja.

Program je namenjen otrokom od petega do devetega leta starosti in je v celoti prilagojen tudi otrokom s posebnimi potrebami. V okviru športnega programa Zlati sonček bomo obogatili program športne vzgoje s privlačnimi športnimi vsebinami in otroke motivirali za različne gibalne aktivnosti. Predvidene športne dejavnosti v okviru programa so: pohodništvo, spretnostne igre z žogo, plavanje, drsanje, smučanje, rolanje. Učenci bodo za uspešno opravljene naloge ob koncu šolskega leta prejeli priznanja in medalje.

Namen programa je otroke motivirati za gibalno dejavnost  ter jim nuditi kakovostne vzpodbude za njihov umski, gibalni, čustveni in socialni razvoj. Predvsem pa želimo v otrocih vzbuditi željo, potrebo in navado po športni igrivosti in udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih.

Vodja programa je Ksenija Sorčnik.

 • 365 dni telovadimo vsi

Namenjen je ozaveščanju učencev o pomembnosti športa kot rekreacije ter spodbujanju mladih k vsakodnevni telovadbi. Šport uvajamo na začetku pouka, kjer 5 minut namenimo začetni telovadbi ter tako pripomoremo k izboljšanju koncentracije pri šolskem delu. Telovadimo lahko večkrat na dan, pri vsakem odmoru, posebej pa po malici.

V izvajanje vaj so aktivno vključeni učenci, ki vodijo dejavnost, učitelj jih samo spremlja. Gre za vaje, ki omogočajo sproščanje celega telesa, telovadimo lahko ob glasbi, s pomočjo rekvizitov ali drugačnih pomagal. Lahko telovadimo ali plešemo ob pomoči videoposnetkov.

Vodja projekta je Barbara Hojs.

 • Športni program Krpan

Na naši šoli poteka Športni program Krpan, ki je del nacionalnega programa športa. Udeležili se ga bodo učenci drugega triletja ter večje skupine učencev posebnega programa. Športni program je namreč prilagojen tudi za učence s posebnimi potrebami.

Z njimi dodatno obogatimo ure športne vzgoje, učence z njim motiviramo za dodatne dejavnosti in različne gibalne aktivnosti. Vključili bomo dejavnosti, kot so pohodništvo, plavanje, rolanje, spretnostne igre z žogo … Za uspešno opravljene naloge bodo ob koncu šolskega leta prejeli diplome ali medalje.

Športni program pa ni namenjen tekmovalnemu športu, ampak k oblikovanju tiste športne kulture, ki v sodobnem času vedno bolj postaja kulturna samoumevnost. Zato pri športnem programu ni najpomembnejša storilnost, ampak predvsem proces, sodelovanje, igra in spodbudni učinki na celosten razvoj učenca.

Vodja programa je Barbara Hojs.

 • Mednarodni festival S-faktor

Šola se bo udeležila mednarodnega festivala S-factor, ki je namenjen predstavitvi otrok s posebnimi potrebami in njihovemu povezovanju z okoljem. Mentorji bodo skupaj z učenci ustvarili kratek glasbeni video na izbrano temo. Ustvarjanje bo vsebovalo glasbeno udejstvovanje otrok, njihovo nastopanje pred kamero ter izdelavo rekvizitov ali scene glede na zastavljen scenarij videa. V kolikor bo to mogoče, bodo v projekt povabljeni tudi otroci drugih šol ali vrtcev in pa lokalna glasbena zasedba.

Mentorji učencem bodo Eva Svenšek, Andreja Pogorevc, Metka Šmon, Valentina Vidovič, Renato de Corti.

 • Teden pisanja z roko

V letošnjem šolskem letu bo teden pisanja z roko potekal od 17. 1. 2022 do 21. 1. 2022. Projekt se izvaja pod okriljem društva Radi pišemo z roko. Osnovni namen projekta je ozaveščanje širše javnosti o pomenu pisanja z roko, ki je izvirna človekova aktivnost. S tem prispevamo k ohranjanju finih motoričnih spretnosti. Danes je velik poudarek na uporabi računalniške tehnologije in velikokrat pozabljamo na pomen pisanja z roko. V tem tednu bomo z učenci načrtno pisali z roko in razmišljali o pomenu pisanja z roko.

V projektu sodelujeta Aleksandra Bolčević in Barbara Hojs.

 • Bralni projekt Naša mala knjižnica

Projekt Naša mala knjižnica je mednarodni projekt, ki je namenjen spodbujanju branja, dvigovanju bralne pismenosti in spoznavanju drugih kultur. Z njim bomo popestrili ure slovenskega jezika, likovnega pouka in ure podaljšanega bivanja. Otroci bodo reševali Ustvarjalnike z izvirnimi nalogami na temo predstavljenih knjig. Skozi vse šolsko leto bodo branje in ustvarjalnost otrok dodatno spodbujale zanimive aktivnosti ter številne nagradne naloge. Skozi vse šolsko leto nas bo spremljalo šest knjig iz Slovenije, Hrvaške, Estonije in Litve.

Vodja projekta je Aleksandra Bolčević.

 • Spodbujajmo prijateljstvo

Projekt Spodbujamo prijateljstvo organizira društvo Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj. Namen projekta je spodbujati učence k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki. Izvedejo se različne aktivnosti na temo prijateljstva, ki jih nato učenci predstavijo v obliki plakata. Društvo Sobivanje zbrane izdelke razstavi v različnih oblikah, kot so npr. razstave v trgovskih centrih BTC, na Facebook strani društva, v obliki zbornika.

Vodja projekta je Helena Rižnar.

(Skupno 47 obiskov, današnjih obiskov 1)